Nacionalni park „Sutjeska“

  SutjeskaSmanjena_2

  Image 2 of 4

  Površina

  160.520.340 m2

  Upravljač

  Javna ustanova Nacionalni park „Sutjeska“

  Mjesto

  Foča, Gacko i Kalinovik

  Zaštićenim područjem je prvobitno proglašen u vrijeme SRBiH 1962. godine, a kasnije dokumentom Narodne Skupštine Republike Srpske 2012. godine

  Kategorija

  Nacionalni park – II

  Specifičnosti

  Najstariji je nacionalni park u BiH. Na području Nacionalnog parka nalazi se: Spomen-kompleks „Sutjeska“ na Tjentištu, spomen-obilježja i spomen-groblje koji uživaju posebnu brigu i zaštitu. Park obuhvata sliv rijeke Sutjeske te dijelove planina: Maglić, Volujak, Vučevo i Zelengora. U Parku se nalaze: strogi prirodni rezervat “Perućica” – najpoznatija, najveća i najbolje sačuvana prašuma u Evropi, kanjoni rijeka Sutjeske, Hrčavke i Jabučnice, jezera Zelengore nazvana Gorske oči te rijeke i brojni brzi potoci i izvori. Park sadrži više od stotinu vrsta biljaka i gljiva od kojih je većina rijetka, osjetljiva i ugrožena vrsta. Bogat je i brojnim životinjskim vrstama, među kojima su prisutne sve tipične vrste za planinska područja Balkana. Nacionalni park „Sutjeska“ je član mreže evropske prirodne i kulturne baštine „Europarc Federation“. Prašuma „Perućica“ je od 2017. godine na privremenoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

  Trenutno stanje

  Ima dobar pristupni put, postavljena je informativna tabla, a ulaz se ne naplaćuje.

  Dozvoljeno

  naučna istraživanja i kontrolisane edukacije na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite i stepena, uz prethodnu saglasnost nadležnih institucija u slučaju incidentnih situacija poduzimanje interventnih aktivnosti, u režimu zaštite II stepena omogućeno ograničeno i kontrolisano korištenje prirodnih bogatstava i kulturnog naslijeđa, dok se u prostoru mogu obavljati samo aktivnosti u mjeri koja omogućava unapređenje stanja i predstavljanja Nacionalnog parka bez posljedica na njegove primarne vrijednosti, u režimu zaštite III stepena sprovođenje zaštite kojom se omogućava selektivno i ograničeno korištenje prirodnih bogatstava i dozvoljene kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa ciljevima upravljanja Nacionalnog parka ili su u skladu sa naslijeđenim tradicionalnim oblicima obavljanja privrednih djelatnosti i stanovanja, uključujući i turističku izgradnju

  Zabranjeno

  sječa ili uništavanje drveće, žbunja i ostale vegetacije (osim sanitarne sječe), unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva koje slobodno žive u prirodi, lov divljači (osim sanitarnog i uzgojnog odstrela u zonama utvrđenim posebnim propisima), nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova na cijelom području Nacionalnog parka, gradnja objekata ili izvođenje drugih radova kojima se zagađuju zemljište i vazduh, pogoršava kvalitet vode, mijenja njihova količina te prostorni i vremenski raspored (osim objekata za potrebe vodosnabdijevanja u zonama utvrđenim prostornim planom Nacionalnog parka), gradnja energetskih objekata i izvođenje drugih radova (osim za potrebe Nacionalnog parka), gradnja nuklearnih objekata, odlaganje otpada, eksploatisanje mineralne sirovine, gradnja magistralnih i regionalnih puteva (osim kada je to predviđeno prostornim planom područja Nacionalnog parka), uništavanje graničnih znakova, tabli upozorenja i obavještenja, reklamnih panoa, turističke signalizacije i poruka koje upućuju na značaj i ulogu Parka, obavljanje djelatnosti i poduzimanje drugih radnji kojima se uništava priroda, odnosno ugrožavaju obilježja Nacionalnog parka, izuzetno uz prethodnu saglasnost Vlade se može dozvoliti gradnja energetskih objekata ako su od interesa za Republiku Srpsku

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ZAKON O NACIONALNOM PARKU SUTJESKA