Archives

Nacionalni park „Drina“

Najmlađi je nacionalni park u državi, proglašen 2017. godine. Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka „Drina“ su staništa endemskih i rijetkih biljnih vrsta, prije svega pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Pukotine krečnjačkih stijena u kanjonu rijeke Drine predstavljaju staništa u kojima je prisutan najveći broj vrsta endemičnog i reliktnog karaktera.

Nacionalni park „Kozara“

Šume pokrivaju 98% površine Nacionalnog parka „Kozara“. U sjevernom dijelu dominiraju bukva i jela, u južnom hrast, crni i bijeli bor te smreka. Na području Parka ustanovljeno je 865 biljnih vrsta.

Nacionalni park „Una“

Nacionalni park čine rijeke: Una, Unac i Krka. Posebnost Une prvenstveno čine sedrene barijere koje stvaraju slapove, riječne otoke - ade, kaskade, bukove te veće slapove koji su vezani za tektonska pomjeranja.

Nacionalni park „Sutjeska“

Najstariji je nacionalni park u BiH. Na području Nacionalnog parka nalazi se: Spomen-kompleks „Sutjeska“ na Tjentištu, spomen-obilježja i spomen-groblje koji uživaju posebnu brigu i zaštitu.