TB inženjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na Sarajevskom odlagalištu kućnog otpada-centralna ploha Smiljevići što obuhvata: građevinske radove sa nabavkom i polaganjem geotextila i PEHD folije 2,5 mm Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 21.12.2010. 56.511,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelovima ulice Hajrudina Šabanije i Aleja Bosne Srebrene - naselje Mahala Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 10.3.2011. 9.655,10 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta u ul. Esada Midžića od broj 65-69, općina Novi Grad Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 17.3.2011. 4.260,63 Službeni glasnik BiH 22/11
Opština Ilidža Lot 2: Sanacija makadamskih puteva na području općine Ilidža Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 28.7.2010. 212.650,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Barska - II faza Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.4.2011. 301.873,92 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Izgradnja primarne saobraćajnice uzvodno obalom rijeke Željeznice od mosta Alije Izetbegovića do ratnog mosta u Sokolović Koloniji Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.4.2011. 338.284,86 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Vodosnabdijevanje objekata na deponiji šljake i pepela Turbići za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 15.4.2011. 76.511,95 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi na sanaciji klizišta na čijem lokalitetu je došlo do preloma terena, u vidu lijevka nepravilnih dimenzija, obuhvataju sanaciju jame i to: pripremne, betonske, armiračke i ostale radove Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 18.7.2011. 26.740,11 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Novo Sarajevo Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Pofalići iznad Zraka Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 31.5.2011. 212.247,07 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija klizižta na škarpi iznad nivelete na cesti M16, dionica entit. granica Jajce, km. 60+300 Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 11.8.2011. 76.407,71 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Ilidža Izrada kućnih priključaka u sklopu projekta vodosnabdijevanja Rakovice Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 28.06.2011. 970.300,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Karaula, općina Ilijaš Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 26.9.2011. 44.943,50 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 5: Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 13.10.2011. 36.152,57 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 8: Ugradnja separatora ulja i masti na instalacijama oborinske kanalizacije Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 19.10.2011. 63.707,14 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Novi Grad Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Aleja Bosne Srebrene - II faza Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 2.11.2011. 107.181,03 Službeni glasnik BiH 100/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Nabavka radova izgradnje, rekonstrukcije, sanacije šumskih kamionskih puteva i objakata na prostoru ŠU Srednje Ubrzani TB inženjering d.o.o. Breza 30.11.2011. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Ilidža Lot 2: Vodosnabdijevanje naselja Rakovica-nastavak izgradnje sekundarne mreže Rakovica - centar Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 4.11.2011. 152.963,82 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: pripremne radove, donji stroj, dreniranje i odvodnju, gornji stroj (tampon,asfaltni radovi i popločavanje), razni radovi Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 28.12.2011. 88.906,21 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Ilidža Fekalna kanalizaciona mreža u MZ Sokolović Kolonija Bjelašnička, MZ Sokolović kolonija Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 20.10.2011. 85.316,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže - fekalni korektor F2 i oborinski kolektor A2 u naselju Velešići (I faza),u svemu prema glavnom projektu urađenom od Instituta za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu, od oktobra 2010.god., (radovi se izvode na dužini od cca 340 m) Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 2.2.2012. 154.070,59 Službeni glasnik BiH 11/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: -kavanje litice sa skidanjem labilnih blokova sa pokosa -postavljanje zaštitnih mreža - torkretiranje sa ankerisanjem -izrada AB zida -izrada zaštitnog nasipa Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 17.4.2012. 550.758,70 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Novo Sarajevo Radovi na sanaciji manjih objekata u kolovozu / šahtova, slivnika , šibera i dr./ obuhvataju sanaciju predmetnih objekata na kolovozu sa nabavkom, ugradnjom ili izmjenom oštećenih gore navedenih objekata u kolovozu na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.5.2012. 10.056,70 Službeni glasnik BiH 38/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Pružanje usluga iskopa, polaganja kablova, izrade šahtova i prikupljanja podataka za potrebe izrade dokumentacije izvedenog stanja na području kantona Sarajevo Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 16.5.2012. 331.170,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže - fekalni kolektor F2 i oborinski kolektor A2 (II faza) Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 6.6.2012. 93.948,15 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji kanalizacione mreže - fekalni kolektor F2 i oborinski kolektor A2 (II faza) Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 7.6.2012. 8.758,63 Službeni glasnik BiH 47/12