Divel d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most Lot 2: Zimsko održavanje asfaltnih i makadamskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, ZONA II Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 1.12.2010. 1.716,90 Službeni glasnik BiH 11/11
JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most Lot 3: Zimsko održavanje asfaltnih i makadamskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, ZONA III Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 1.12.2010. 1.716,90 Službeni glasnik BiH 11/11
JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Sanski Most Lot 4: Zimsko održavanje asfaltnih i makadamskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, ZONA IV Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 1.12.2010. 1.716,90 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja zadatom programu i izrada geotehničkog elaborata i geotehničkog projekta misije G21 Otvoreni Divel d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 60.526,07 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Bosanski Petrovac Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca kanal F-6 od RO-1 do RO-19 L=808,27 m Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 13.5.2014. 93.333,50 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Bosanski Petrovac Izgradnja priključne saobraćajnice M-5 Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 19.8.2014. 106.875,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekat sanacije tunela Ormanica, (T1.8-003-1) L=250 m, na cesti M1.8, dionica: Pelagi}evo-Srebrenik, km 16+210 Otvoreni Divel d.o.o. Sarajevo 3.9.2014. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta izgradnje ceste M17.3, Neum - Stolac, poddionica: Cerovica - Drenovac Otvoreni Divel d.o.o. Sarajevo 3.9.2014. 127.780,26 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade noveliranih prometnih projekata: - M5 : Jošanička P. – Stupska P. - Gradska obilaznica (Put M.M.); - M11: Ripač – Užljebić ( gr. Hr.); - M14.1: Gr. entiteta – Gradačac – gr. Entiteta; - M15: Gr. Entiteta (Mlinište) – Glamoč – Priluka Otvoreni Divel d.o.o. Sarajevo 20.8.2015. 27.480,00 SG 68/15
Opština Sanski Most Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Šejkovača, dionica S3 (kanalizaciona, putna i elektro rasvjeta) infrastruktura Otvoreni Divel d.o.o. Sanski Most 24.8.2015. 186.708,99 SG 70/15

Divel d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izmještanje magistralnih cesta iz Sarajeva - istraživanje mogućeg položaja nove trase Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Sanacija mosta (M17.0-3-01) preko rijeke Dobrinje, na cesti M17, dionica Sarajevo-Jablanica Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Idejno rješenje trase ceste M18.1 Ustikolina-Trnovo Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.9.2011. 23.278,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada tehničke dokumentacije: izgradnja 4 mosta na cesti M18, dionica: Kladanj-Potpaklenik Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,01 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta tunela Karaula (T7), duljine L=cca 860m, na cesti M18, dionica Kladanj - Podpaklenik, potez prevoj Karaula Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.1.2012. 427.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Bosanski Petrovac Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže Bosanskog Petrovca-I FAZA Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 36.666,67 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta trase i idejnog projekta tunela s geotehničkim elaboratom Misije G21 za cestu Neum - Stolac, poddionica Brošanac - Hutovo - Cerovica, L= cca 11.2km Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2013. 145.529,91 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.6.2013. 30.935,90 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnica na magistralnim cestama u Livnu u kružne raskrsnice po lotovima: Priluka (M15 i M6.1) Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.9.2013. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 5: Usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnica na magistralnim cestama u Livnu u kružne raskrsnice po lotovima: Gorica (M15) - ulaz u Livno Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.9.2013. 6.700,00 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic - Jablanica - Mostar sjever Otvoreni Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.9.2013. 528.924,88 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge projektiranja: Glavni projekat trase i idejni projekat tunela sa Misijom G21 za izgradnju ceste M17.3 Neum-Stolac, dionica: Bročanac-Hutovo-Cerovica Pregovarački Divel d.o.o., TRASA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2014. 52.991,45 Službeni glasnik BiH 56/14