ORMAN d.o.o. Kiseljak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica od kantonalnog značaja u prvobitno stanje za Općinu Hadžići Pregovarački ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 15.2.2011. 21.077,20 Službeni glasnik BiH 15/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga iznajmljivanja građevinskih mašina Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 17.5.2011. 59.670,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Šehitluci - MZ Hrasnica I Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 12.4.2011. 394.308,63 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 19: Isporuka goriva za PJ Kiseljak Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 20.7.2011. 26.681,90 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 16: Nabava goriva za grad Kiseljak Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 18.1.2013. 35.450,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 3: Isporuka goriva za PJ Fojnica ED Zenica Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 25.4.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Trnovo Sanacija lokalnih puteva u MZ Delijaš, MZ Trnovo, MZ Dejčići i MZ Šabići, Opšina Trnovo Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 2.12.2013. 382.727,96 Službeni glasnik BiH 10/14
Direkcija za puteve Sarajevo Rekonstrukcija ulice Adema Buće u Sarajevu Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 12.6.2013. 1.933.722,18 Službeni glasnik BiH 16/14
Direkcija za puteve Sarajevo Nabavka radova uklanjanja objekata sa trase XII transverzale i Južne longitudinale Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 19.9.2013. 332.159,36 Službeni glasnik BiH 16/14
ORMAN d.o.o.Kiseljak Lot 5- Održavanje puteva na području Op}ine Hadžići, Trnovo i Ilidža (planinski uslovi), u periodu 4 godine Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 9.12.2013. 3.380.285,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Opština Trnovo Sanacija lokalnih puteva u općini Trnovo Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 21.8.2014. 203.809,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2 - Nabavka i isporuka goriva na području općine Fojnica Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 7.1.2015. 51.666,67 SG 03/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3 - Nabavka i isporuka goriva na području općine Busovača Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 7.1.2015. 51.666,67 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka goriva za PJ Busovača ED Zenica Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 25.2.2015. 27.000,00 SG 22/15
Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Rekonstrukcija puta R445, Dionica Semizovac-Podlugovi, sekcija pružni prelaz Donja Vogošća - most na rijeci Bosni L=580m Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 25.5.2015. 366.060,72 SG 43/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Lot 1 - Izgradnja traktorskog puta Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 19.6.2015. 8.416,26 SG 55/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Lot 2 - Izgradnja traktorskog puta Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 19.6.2015. 2.206,84 SG 55/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Lot 3 - Izgradnja traktorskog puta Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 19.6.2015. 8.367,85 SG 55/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Lot 4 - Izgradnja traktorskog puta Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 19.6.2015. 6.652,24 SG 55/15
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1 - Sanacija ulica: Ferida Srnje, Hekim Oglu Alipaše, Srđana Aleksića, Numan paše Ćuprilića, Kobiljak, Mihaljevska, Bjelugovićka, Paljevska, Avde Palića 281-263 i Avde Palića preko puta br.10 Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 15.7.2015. 297.405,72 SG 59/15
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2 - Sanacija ulica: Antuna Branka Šimića, Vrbovska, Avde Hodžića, Trg Solidarnosti, Branislava Nušića, ALeja Bosne Srebrne – osnovni krak, Aleja Bosne Srebrene krak I, Aleja Bosne Srebrene – krak II, Adema BUća 34, 36, 38, Safeta Isovića, Adema Buća 467-465A, Vitkovac, Senada Čolića i Vteška Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 15.7.2015. 298.695,75 SG 59/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na regulaciji vodotoka Lepenica –VIII faza Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 30.7.2015. 82.899,11 SG 64/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Izvođenje radova na izgradnji traktorskih puteva Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 10.9.2015. 35.677,40 SG 77/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu ulice Viteška Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 10.11.2015. 83.238,75 SG 87/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice sa potpornim zidom u ulici Ragiba Džinde Općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 24.11.2015. 92.695,82 SG 95/15

ORMAN d.o.o. Kiseljak u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izraditi investiciono-tehničku dokumentaciju rušenja zaštitnog mosta iznad pruge i radove na rušenju zaštitnog mosta iznad pruge u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni Konzorcij FORMA d.o.o. Zenica, ORMAN d.o.o. Kiseljak Zenica 30.1.2012. 16.200,00 Službeni glasnik BiH 9/12