Rudarski institut d.d. - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge izrade dopunskog rudarskog projekta PK Bogutovo selo Ugljevik Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 15.2.2011. 114.000,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Geološke i geomehaničke usluge za 2011. godinu Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 14.2.2011. 4.330,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Elaborata o mogućnostima obezbjeđenja količine i kvaliteta krečnjaka u skladu sa Idejnim projektom bloka 8 u TE Kakanj Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 3.2.2012. 64.500,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Revizija Glavnih projekata transportnog sistema uglja - tehnološki građevinski, građevinski mašinski elektro i željeznički dio Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 22.6.2012. 28.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada tehničkih projekata plivajućih pontona sa pumpnih agregata Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 21.2.2013. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada Dopunskog rudarskog projekta sanacije završnih kontura i odlaganja otkrivke na unutrašnje odlagalište PK Gračanica Gacko Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 5.8.2013. 247.500,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada procjene ugroženosti od požara i Pana zaštite od požara za TE Tuzla Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 20.9.2013. 12.635,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada studije i elaborata za potrebe asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II za potrebe Termoelektrane Tuzla Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 12.11.2013. 173.500,00 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Izrada dokumentacije elaborati i priručnici Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 21.4.2014. 24.500,00 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Silosu za pepeo V- 3000 m Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 29.5.2014. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada projekta za odvod pepela ispod koševa iz prvog polja EF bloka 5 hidrauličkim putem u bazen bager stanice blokova 5 i 6 Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 24.7.2014. 9.750,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge nadzora nad izvođenjem geotehničkih istražnih radova na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla Pregovarački Rudarski institut d.d. - Tuzla Tuzla 5.9.2014. 11.500,80 Službeni glasnik BiH 75/14

Rudarski institut d.d. - Tuzla u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Proširenje sistema prskanja deponije šljake i pepela - izrada idejnog i glavnog projekta sistema prskanja deponije šljake i pepela za drugu, treću i četvrtu fazu razvoja deponije za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Rudarski institut d.d. - Tuzla, ELCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 30.10.2014. 15.800,00 Službeni glasnik BiH 87/14