Agencija za vodno područje rijeke Save

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine za 2011. godinu Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 23.12.2010. 470.367,04 Službeni glasnik BiH 3/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za 2011. godinu Otvoreni Vodoprivreda Posavina d.o.o. Odžak Odžak 23.12.2010. 719.061,51 Službeni glasnik BiH 3/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Hidro-meteorološke stanice proizvođača SIAP-MICROS, Italija, na području slivova rijeka Bosna i Drina (u Federaciji BiH) Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 12.1.2010. 36.541,44 Službeni glasnik BiH 9/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Hidro-meteorološke stanice proizvođača SEBA, Njemačka, na području slivova rijeka Vrbas, Bosna, Drina, neposredni sliv rijeke Save (u Federaciji BiH) Otvoreni ITM Controls d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2010. 145.208,70 Službeni glasnik BiH 9/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3: Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT, Austrija, na području slivova rijeka Une Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 12.1.2010. 76.658,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa II faza-Dionica od P36 do P 40 (km 2+821,96 do km 2+039,23) Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 4.5.2011. 162.292,25 Službeni glasnik BiH 42/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima - potez od pješačkog do kolskog mosta - desna obala Otvoreni VD Bosna d.d. Sarajevo 20.5.2011. 221.652,33 Službeni glasnik BiH 44/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Vlakna za mikroekstrakciju na čvrstoj fazi za gasnu i tečnu hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2011. 8.811,60 Službeni glasnik BiH 65/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Potrošni materijal za postojeći gasni hromatograf sa masenim i ECD detektorom Agilent 7890A Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2011. 2.716,80 Službeni glasnik BiH 65/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Maseni detektor za postojeći gasni hromatograf AGILENT 7890A (nadogradnja) za laboratoriju za vode, Butila/ Sarajevo Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 81.917,10 Službeni glasnik BiH 98/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Održavanje hidro-meteoroloških stanica proizvođača SEBA Njemačka, na području slivova rijeka Vrbas, Bosna, Drina,neposredni sliv Save u FBiH Otvoreni NITESCO d.o.o., ITM CONTROLS d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 105.259,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4: Održavanje hidro-meteoroločkih stanica proizvođača SIAP-MICROS Italija na području slivova rijeka Bosna i Drina u FBiH Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 34.150,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Hidrometeorološke stanice proizvođača OTT, Njemačka na području slivova rijeka Une, Sane, Korane i Gline Otvoreni ALEM SISTEM d.o.o. Brčko 29.2.2012. 45.349,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje radova tekućeg održavanja CS Đurići -Vučilovac (crpna stanica, čuvarska kuća, 2 gravitaciona ispusta, pripadajući odvodni i dovodni kanali) Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 8.3.2012. 110.567,35 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju, dionica uzvodno od regulisanog korita Otvoreni Izgradnja-Tojaga d.o.o. Mostar 11.6.2012. 92.218,65 Službeni glasnik BiH 58/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Spreče, Opština Lukavac, dionica nizvodno od stacionaže 2+119,28 Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 25.6.2012. 254.070,68 Službeni glasnik BiH 58/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Sitni potrošni materijal za laboratoriju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 12.6.2012. 15.593,57 Službeni glasnik BiH 60/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 2: Potrošni materijal za hromatografiju Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2012. 45.867,10 Službeni glasnik BiH 60/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Radovi na sanaciji CS Tolisa Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 3.8.2012. 982.856,44 Službeni glasnik BiH 64/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 4.5.2012. 26.131,67 Službeni glasnik BiH 77/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 3: Potrošni materijal za mikrobiologiju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 3.5.2012. 7.269,10 Službeni glasnik BiH 77/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Servisiranje i validacija postojećih instrumenata firme SHIMADZU Otvoreni SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 5.12.2012. 22.900,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Idejni projekat uređenja korita rijeke Spreče od Gračanice do Lukavca Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 5.12.2012. 49.890,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta crpne stanice Đurići - Vučilovac na području Brčko BiH za 2013. godinu Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 31.12.2012. 127.917,05 Službeni glasnik BiH 3/13
Agencija za vodno područje rijeke Save Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata firme Agilent Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.5.2013. 8.450,00 Službeni glasnik BiH 44/13