Opština Ilijaš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilijaš Regulacija korita rijeke Misoče u dužini od 120 m kod O.Š. Stari Ilijaš od P-20 do P-26 Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 6.9.2013. 133.195,48 Službeni glasnik BiH 73/13
Opština Ilijaš Sanacija osam (8) devastiranih stambenih jedinica - stanova (romske populacije) Otvoreni LJUBUNČIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. građevinskotrgovačko i ugostiteljsko društvo Travnik 10.9.2013. 60.077,70 Službeni glasnik BiH 75/13
Opština Ilijaš Radovi na izgradni mosta ( dužine cca 20 m) preko rijeke Misoče i radovi na izgradnji puta (dužine cca 370 m ) za industrijsku zonu Luke -Ilijaš Otvoreni TB inženjering d.o.o. Breza 14.10.2013. 334.887,96 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Ilijaš Izvođenje dodatnih i viškova radova na objektu ambulante porodične medicine i ureda MZ-a u MRKOVU Opština Ilijaš Pregovarački Polet-Srebrenica d.o.o. Ilijaš 15.11.2013. 19.423,27 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Ilijaš Lot 1: Usluge prevoza učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine ilijaš u 2014.godini Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 494.917,37 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Ilijaš Lot 2: usluge vanrednog prevoza putnika u 2014.godini Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.1.2014. 9.190,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Ilijaš Vodosnabdijevanje dijela naselja Gornji Malešići- općina Ilijaš, priključkom sa gradskog vodovoda u dužini od cca 1750 ml sa izgradnjom 2 (dvije) pumpne stanice Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 104.442,10 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Ilijaš Usluge nadzora nad izvođenjem radova u periodu 2014-2017 godine Otvoreni ARTING BH d.o.o. Sarajevo 18.7.2014. 13.600,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Ilijaš Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području općine Ilijaš za period 2014-2016 Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 5.9.2014. 913.912,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Ilijaš Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju Kadarići dužine cca 800 m1 sa bušenjem ispod autoc ceste u dužini cca 65 m1 Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 140.467,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Opština Ilijaš Regulacija korita rijeke Misoče u dužini od 192 m, ispod osnovne škole, od P-11 do P-20 Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 10.9.2014. 168.544,58 Službeni glasnik BiH 75/14
Opština Ilijaš Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu obuhvata industrijske zone LUKE - Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš Ilijaš 18.9.2014. 75.261,43 Službeni glasnik BiH 75/14
Opština Ilijaš Lot 1 - Prevoz učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Ilijaš koji stanuju na udaljenosti većoj od 2 i više kilometara od škole koju pohađaju. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 437.535,16 SG 03/15
Opština Ilijaš Lot 2 - Vanredni prevoz organizovan posebno osiguranim prevoznim sredstvima na području BiH i regije. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 9.190,00 SG 03/15
Opština Ilijaš Lot 1 - Radovi na iskopu, postavljanju šahtova i cijevi sa zatrpavanjem istih. Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 13.4.2015. 136.674,36 SG 32/15
Opština Ilijaš Lot 2 - Radovi na iskopima, postavljanju šahtova i cijevi u zatrpavanju istih. Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 13.4.2015. 92.707,80 SG 32/15
Opština Ilijaš Radovi na utopljavanju zgrade Općine Ilijaš- zamjena postojeće vanjske stolarije sa ugradnjom nove ostakljene aluminijske stolarije Otvoreni FADŽ COMPANY Ilidža 6.5.2015. 83.852,12 SG 41/15
Opština Ilijaš Nabavka radova na redovnom i vanrednom održavanju puteva na području općine Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 19.6.2015. 917.027,00 SG 51/15
Opština Ilijaš Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji javne rasvjete na području općine Ilijaš Otvoreni Testingelektro d.o.o. Ilidža 18.9.2015. 151.104,30 SG 76/15
Opština Ilijaš Radovi na nadogradnji zgrade Općine Ilijaš i Doma zdravlja u Ilijašu za period 2015-2017 Otvoreni GD KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar 28.9.2015. 828.896,53 SG 77/15
Opština Ilijaš Radovi na čišćenju terena, iskopima, izradi nasipa, AB radovi na izradi temelja, stabilizacionih pragova, izrada AB zidova u dvostranoj oplati i radovi od kamena Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 26.10.2015. 113.767,96 SG 84/15
Opština Ilijaš Lot 1- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za urbani - donji dio općine za period 2015 do 2017 godine Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 9.11.2015. 259.643,00 SG 87/15
Opština Ilijaš Lot 2- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za planinski - gornji dio općine za period 2015 do 2017 godine Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 9.11.2015. 269.410,00 SG 87/15
Opština Ilijaš Lot 1- Radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u MZ Ljubnići sa bušenjem ispod autoceste Otvoreni AGI d.o.o. Konjic 3.11.2015. 57.640,10 SG 91/15
Opština Ilijaš Lot 3- Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u MZ Luka - naselje Donja Luka Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 3.11.2015. 39.873,68 SG 91/15