TRGOŠPED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 4: Sanacija puta za Desetnik, MZ Dumanac Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 10.6.2014. 26.155,38 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Kakanj Lot 1: Rekonstrukcija puta i kanala u naselju Termoelektrana Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 18.8.2014. 66.311,34 Službeni glasnik BiH 68/14
Opština Kakanj Lot 2: Proširenje puta sa izgradnjom potpornih zidova u naselju Kujavče Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 18.8.2014. 25.115,30 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 5: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-beton na području općina Breza, Vareš i Olovo Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 24.7.2014. 46.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Opština Kakanj Lot 1: Rekonstrukcija puta za podružnicu Koprivnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 1.10.2014. 42.242,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Opština Kakanj Lot 3: Sanacija puta do mezarja Doca Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 1.10.2014. 3.535,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uređenje platoa oko zgrade VOŠIP-a prema projektu za potrebe podružnice Termoelektrane Kakanj - dodatni radovi Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 11.9.2014. 32.184,27 Službeni glasnik BiH 89/14
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1: Izgradnja stambenog objekta sačetiri stambene jedinice u naselju Varda Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 18.9.2014. 128.436,57 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija zapadne kosine deponije šljake i pepela, završna faza u Podružnici TE Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 13.11.2014. 1.048.844,15 Službeni glasnik BiH 91/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja sistema za prikupljanje oborinskih voda na deponiji Turbići u TE Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.11.2014. 124.921,13 Službeni glasnik BiH 94/14
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Radovi na sanaciji tri klizišta na regionalnoj cesti R 467 Ribnica-Olovo (ST 25+000, 31+000 i 31+700) Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.11.2014. 379.535,48 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija potpornih zidova na depou Hrasno za potrebe Područnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 30.12.2014. 664.696,83 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja novog ulaza u krug TE Kakanj - dodatni radovi prema Ugovoru 488-TEK-13 Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 23.12.2014. 199.615,90 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija restorana u TE Kakanj dodatni radovi prema Ugovoru 022-TEK-14 Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 23.12.2014. 99.929,46 SG 06/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1- Sanacija asvaltnog kolovoza sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4.5.2015. 69.693,95 SG 37/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2- Rekonstrukcija i proširenje asvaltnog kolovoza, rješavanje odvodnje oborinskih voda i ugradnja zaštitne ograde Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4.5.2015. 119.904,98 SG 37/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 3- Zamjena kolovozne konstrukcije, sanacija udarnih rupa, djelimična izgradnja trotoara i potpornih zidova Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4.5.2015. 209.047,70 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izmještanje odvodnje pored silosa pepela i šljake u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4.5.2015. 16.458,75 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka usluga transporta otkrivke na PK Vrtlište Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.6.2015. 1.609.000,00 SG 49/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje građevinskih radova na projektu: Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 1.6.2015. 116.838,73 SG 51/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija zapadne kosine deponije šljake i pepela - završna faza za potrebe TE Kakanj, radovi nasipanja i nabijanja šljake i pepela na zapadnoj kosini i tehnička i biološka rekultivacija Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 15.6.2015. 341.693,64 SG 53/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1 - Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice od mosta Mladih do lokaliteta Centar sa kružnom raskrsnicom i rekonstrukcija dijela ulice Alije Izetbegovića Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 19.6.2015. 213.291,77 SG 53/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2 - Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice od parka Minulih ratova do ulice Branilaca sa sanacijom obaloutvrde rijeke Zgošće Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 19.6.2015. 337.350,47 SG 53/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj lot 2 - Izvođenje radova na izgradnji sportskog terena u Kaknju Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 1.7.2015. 33.214,50 SG 55/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1 - Vršenje radova na izradi horizontalne signalizacije Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 2.6.2015. 51.282,00 SG 55/15