Nacionalni park „Kozara“

Površina

39.075.400 m2

Upravljač

Javna ustanova Nacionalni park „Kozara“

Mjesto

Prijedor, Gradiška, Kozarska Dubica

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1967. godine, a kasnije dokumentom Narodne skupštine Republike Srpske 2012. godine.

Kategorija

Nacionalni park – II

Specifičnosti

Šume pokrivaju 98% površine Nacionalnog parka „Kozara“. U sjevernom dijelu dominiraju bukva i jela, u južnom hrast, crni i bijeli bor te smreka. Na području Parka ustanovljeno je 865 biljnih vrsta. „Kozara“ je bogata i životinjskim svijetom kao što su: srna, divlja svinja, vuk, lisica, jazavac, divlja mačka, kuna zlatica, vjeverica, zec, jarebica, golub grivaš, svraka, veliki djetlić, sova i fazan. Na području „Kozare“ postoje izvori rijeka: Mlječanice, Crne rijeke, Moštanice, Starenice – kozaračke rijeke i mnogobrojni potoci. U rijekama, između ostalih, žive potočna pastrmka i riječni rak. U Parku su zastupljeni spomenici, arheološka i druga kulturno-historijska dobra.

Nacionalni park „Kozara“ je član mreže evropske prirodne i kulturne baštine „Europarc Federation“.

Trenutno stanje

Dobar je pristupni put uz informativne table o zaštićenom području. Ulaz je moguć uz naplatu.

U blizini Nacionalnog parka se nalaze kamenolom i mini hidroelektrana. Vozači kvadova, krosera i skutera voze po pješačkim stazama i na travnatim površinama stvaraju blato. Da bi smanjili ovakvu praksu, u Nacionalnom parku su počeli upozoravati vozače.

Dozvoljeno

na površinama I stepena zaštite samo one aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije, u slučaju incidentnih situacija uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i Zavoda poduzimanje interventnih aktivnosti, u zoni II stepena zaštite moguće ograničeno i kontrolisano korištenje prirodnih bogatstava i kulturnog naslijeđa te obavljanje samo aktivnosti u mjeri koja omogućava unapređenje stanja i predstavljanja Nacionalnog parka bez posljedica na njegove primarne vrijednosti, u zoni III stepena zaštite mogućnost selektivnog i ograničenog korištenje prirodnih bogatstava, kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa ciljevima upravljanja Nacionalnog parka ili su u skladu sa naslijeđenim tradicionalnim oblicima obavljanja privrednih djelatnosti i stanovanja, uključujući i turističku izgradnju

Zabranjeno

sječa ili uništavanje drveće, žbunja i ostale vegetacije (osim sanitarnih sječa), unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva koje slobodno žive u prirodi, lov divljači (osim sanitarnog i uzgojnog odstrela u zonama utvrđenim posebnim propisima), nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova na cijelom području Nacionalnog parka, gradnja objekata ili izvođenje drugih radova kojima se zagađuje zemljište i vazduh, pogoršava kvalitet vode, mijenja njihova količina, prostorni i vremenski raspored (osim objekata za potrebe vodosnabdijevanja u zonama utvrđenim prostornim planom Nacionalnog parka), gradnja energetskih objekata i izvođenje drugih radova (osim za potrebe Nacionalnog parka), gradnja nuklearnih objekata, odlaganje otpada, eksploatisanje mineralnih sirovina, gradnja magistralnih i regionalnih puteva (osim kad je to predviđeno prostornim planom područja Nacionalnog parka), uništavanje graničnih znakova, tabli upozorenja i obavještenja, reklamnih panoa, turističke signalizacije i poruka koje upućuju na značaj i ulogu Parka, obavljanje djelatnosti i poduzimanje drugih radnji kojima se uništava priroda, odnosno ugrožavaju obilježja Nacionalnog parka, izuzetno uz prethodnu saglasnost Vlade mogućnost gradnje energetskih objekata ako su od interesa za Republiku Srpsku

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ZAKON O NACIONALNOM PARKU KOZARA