Nacionalni park „Una“

  cof

  Image 1 of 5

  cof

  Površina

  198.000.000 m2

  Upravljač

  Javno preduzeće Nacionalni park „Una“

  Mjesto

  Bihać, Bosanski Petrovac i Drvar

  Zaštićeno je područje od 2008. godine.

  Kategorija

  Nacionalni park – II

  Specifičnosti

  Nacionalni park čine rijeke: Una, Unac i Krka. Posebnost Une prvenstveno čine sedrene barijere koje stvaraju slapove, riječne otoke – ade, kaskade, bukove te veće slapove koji su vezani za tektonska pomjeranja. Park je nastanjen mnogobrojnim životinjama: oko 60-ak prisutnih vrsta sisavaca, na širem području zabilježeno je više od 120 vrsta ptica, 12 vrsta gmazova, 15 vrsta riba i 75 vrsta leptira, uz pretpostavku da se taj broj kreće preko stotinu. Na ovom području se nalaze i brojne rijetke i endemične vrste biljaka. Evidentirano je 177 oficijelnih i 105 potencijalno ljekovitih, jestivih, vitaminskih i aromatičnih biljnih vrsta.

  Nacionalni park „Una“ je član mreže evropske prirodne i kulturne baštine „Europarc Federation“.

  Trenutno stanje

  Postavljene su informativne table o zaštićenom području, raznovrsna je ponuda za turiste, ali postoji nelegalna gradnja uz obale rijeke Une.

  Dozvoljeno

  u I zoni zaštite (plato Una−Unac) uz dozvolu Uprave Nacionalnog parka mogućnost određenih naučnih istraživanja, u II zoni (Štrbački buk–Lohovo, Krka−Martin Brod–Una) mogućnost aktivnosti ekoturizma koji ne zahtijeva izgradnju objekata, naučnoistraživačke djelatnosti, korištenje pašnjaka u skladu sa pravilima i određenim brojem grla kako bi se izbjegao negativan utjecaj na floru i faunu, intervencije u staništima u svrhu zaštite vrsta, u III zoni (Klisa−Kulen Vakuf−Martin Brod) primjena načela održivog korištenja da se ne ugroze primarni ciljevi zaštite prirode, zona IV (Osječenica–Unac Ripač, Krka−Bastašica–Unac Orašac) koja se nalazi oko vanjskih granica Nacionalnog parka „Una“ ili između različitih zona unutar područja koje je zaštićeno, pored turizma dozvoljava odvijanje postojećih ekonomskih aktivnosti (osim onih za koje se može procijeniti da mogu imati znatan negativan utjecaj na područje Nacionalnog parka)

  Zabranjeno

  oštećivanje ili iz prirode uzimanje primjeraka ugroženih divljih vrsta (osim u svrhu naučnih istraživanja), unošenje neautohtonih vrsta šumskog drveća i grmlja (osim za potrebe saniranja erozija ili započetog ozelenjivanja zemljišta), unošenje u vodotoke neautohtonih vrsta riba i drugih neautohtonih životinjskih vrsta, namjerno puštanje genetski modificiranih organizama u okoliš, lov na zaštićene, rijetke i ugrožene vrste divljači, isušivanje ili zatrpavanje vlažnih staništa, korištenje agrohemijskih sredstava za uništavanje rastinja i životinja izvan obradivih površina, korištenje sredstava za zaštitu bilja izvan obradivih površina, gradnja novih individualnih objekata za odmor ili za turistički smještaj, dograđivanje postojećih objekata ili u turističke svrhe mijenjanje namjene postojećih objekata (osim u naseljenim područjima), gospodarenje šumama u komercijalne svrhe, gradnja novih objekata i infrastrukture za opskrbu energijom (osim za opskrbu energijom iz obnovljivih izvora za potrebe stanovništva i djelatnosti u području Parka), odlaganje otpada izvan za to određenih i uređenih mjesta za skupljanje otpada, gradnja vodne akumulacije, izvođenje zahvata kojima bi se mijenjao vodni režim, oblik korita ili na bilo koji drugi način utjecalo na prirodne odnose vodotoka i priobalnog zemljišta (osim ako to zahtijevaju potrebe za zaštitom obala od erozije, potrebe za opskrbom pitkom vodom, potrebe za zahvate za zaštitu voda ili uslovi za zaštitu protiv štetnog djelovanja voda), odvoz šljunka, pijeska i kamenja iz vodotoka i vodnog i priobalnog zemljišta (osim u opsegu i količini određenoj u planu upravljanja ili ako su takvi zahvati nužni za uređenje vodnog režima)

  Vezani dokumenti:

  ZAKON O NACIONALNOM PARKU UNA
  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE