Park prirode “Prača”

Prača

Površina: 40 670 m²

Upravljač: Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” – Šumsko gazdinstvo “Sjemić” Rogatica

Mjesto: Rogatica

Zaštićen od aprila 2021. godine

Kategorija: Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti: osnovnu vrijednost Parka prirode čini klisurasto-kanjonska dolina rijeke Prače sa pećinama “Govještica” i “Banja Stijena” sa brojnim podzemnim oblicima karstnog reljefa. Njegov najznačajniji dio čini pećinski sistem “Govještice” koji sa 9.870 metara predstavlja najdužu pećinu u Republici Srpskoj. Pećina “Banja Stijena” se odlikuje raznovrsnim pećinskim nakitom. U kanjonu Prače žive brojne endemske i reliktne vrste

Dozvoljeno: naučnoistraživački i obrazovni rad, ispaša i košenje livada sa ciljem njihovog održavanja, kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, korištenje šuma i šumskih plodova u skladu sa šumsko-privrednom osnovom, lov divljači u skladu sa lovnom osnovom, izgradnja: puteva, turističkih objekata, energetskih, telekomunikacijskih i hidroloških infrastrukturnih sistema uz prethodno mišljenje Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, održavanje i uređenje speleoloških objekata uz prethodno mišljenje Zavoda, turističke posjete i organizovane đačke ekskurzije

Zabranjeno: eksploatacija zemlje i minerala kao i uništavanje i iskopavanje biljaka i gljiva koje su izdvojene kao prirodne vrijednosti, uznemiravanje i ozljeđivanje divlje faune, donošenje vrsta biljaka, životinja i gljiva koje ne obitavaju na tom prostoru, odlaganje otpada, izgradnja objekata za odlaganje otpada, zagađivanje staništa – posebno otpadnim kanalizacionim vodama, promjena namjene zemljišta, izgradnja hidroenergetskih objekata, izgradnja novih puteva, neplansko poribljavanje, korištenje vode, korita i obale kao saobraćajnice za prevoz građe i kretanje mehanizacije, uništavanje pećinskog nakita, ulazak u pećinu “Govješticu” bez prethodne dozvole Upravljača

Vezani dokumenti

ODLUKA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE “PRAČA”

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE