Park šuma „Jelića brdo“

Površina

29.600 m2

Upravljač

Općina Laktaši

Mjesto

Laktaši

Zaštićeno je područje od 2018. godine.

Kategorija

Zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa – VI

Specifičnosti

Riječ je o šumskom kompleksu u neposrednoj blizini centra naselja Laktaši koje čini prirodna sastojina hrasta kitnjaka sa ostalim lišćarima. Može se okarakterisati kao svijetla lišćarska šuma sa izraženom spratnošću i velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta. Osnovna vrijednost područja se ogleda kroz očuvan ekosistem, veliku pejzažnu vrijednost i povoljan položaj u neposrednoj blizini centra naselja što omogućava korištenje prostora u svrhu zadovoljenja ekoloških, socijalnih, edukativnih i naučnoistraživačkih potreba stanovništva.

Trenutno stanje

Jasno je obilježeno zaštićeno područje sa dobrim pristupni putem i informativnom tablom.

Dozvoljeno

selektivno i ograničeno korištenje prirodnih resursa, upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja prirodnog dobra, održivo korištenje, razvoj i unapređenje seoskih domaćinstava, uređenje objekata kulturno-historijskog naslijeđa i tradicionalne gradnje, očuvanje tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva, razvoj infrastrukture usklađene sa vrijednostima, potencijalima i kapacitetima zaštićenog prostora te namijenjene razvoju ekološkog, ruralnog, zdravstvenog, sportsko-rekreacionog i ostalih vidova turizma u skladu sa principima održivog razvoja

Zabranjeno

sječa ili uništavanje drveća (osim sanitarne sječe), izvlačenje oborenih stabala šumskim traktorima, prosijecanje i gradnja novih šumskih puteva, nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova, izvođenje radova kojima se zagađuju zemljište i vazduh, pogoršava kvalitet vode te mijenja njihova količina, prostorni i vremenski raspored, gradnja objekata i infrastrukture, uništavanje graničnih znakova, tabli upozorenja i obavještenja, reklamnih panoa, mobilijara, turističke signalizacije, uznemiravanje i ubijanje ptica, sakupljanje ptičijih jaja i gnijezda, uznemiravanje, hvatanje i lov svih vrsta faune (osim u naučne svrhe uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje Zavoda i saglasnosti Upravljača), lov, promjena namjene zemljišta i promjena vodnog režima, nekontrolisano paljenje vatre

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU PARK ŠUME JELIĆA BRDO