Park šuma „Slatina“

  SlatinaSmanjena

  Image 1 of 5

  Površina

  357.300 m2

  Upravljač

  Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. M. Zotović“

  Mjesto

  Laktaši

  Zaštićeno je područje od 2016. godine.

  Kategorija

  Zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa – VI

  Specifičnosti

  Zaštićeno prirodno dobro predstavlja kombinaciju prirodne i stvorene vrijednosti. Veći dio kompleksa čini prirodna sastojina bukve i hrasta kitnjaka, a manji dio je vještački formirana sastojina crnog bora. Na području Parka šume „Slatina“ identifikovano je 70 biljnih populacija od kojih su neke predmet domaće i međunarodne zaštite. U samom kompleksu i okolini evidentirano je 70 vrsta ptica.

  Trenutno stanje

  Dobar je pristupni put.

  Dozvoljeno

  obilježavanje granica i postavljanje informativnih tabli, gradnja objekata samo u skladu sa sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja (uz mišljenje Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i saglasnost Upravljača), naučnoistraživačka i kulturnoobrazovna djelatnost, prezentacija i popularizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenog dobra, uspostavljanje monitoringa, inventarizacija flore, faune i ostalih prirodnih vrijednosti, praćenje zdravstvenog stanja (opažanje i sakupljanje podataka, mjerenje i opis stanja, analiza podataka, ocjena stanja, prognoza stanja i donošenje odluka da bi se minimizirale prijetnje, rizici i neželjene pojave štetnih faktora iz okruženja), uspostavljanje i razvoj zdravstvenog turizma kojim bi bila obezbijeđena zaštita, očuvanje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva, obilježavanje pješačkih staza, putokaza i sadržaja za odmor koji su bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i njihova staništa

  Zabranjeno

  sječa ili uništavanje drveća (osim vršenja sanitarnih sječa), sprovođenja intenzivnih mjera njege šuma, izvlačenje oborenih stabala šumskim traktorima, prosijecanje i gradnja novih šumskih puteva, branje, sakupljanje i uništavanje vrsta biljaka evidentiranih kao prirodne rijetkosti, nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova na cijelom području, gradnja objekata ili izvođenje drugih radova kojima se zagađuju zemljište i vazduh, pogoršava kvalitet vode te mijenja njihova količina, prostorni i vremenski raspored, uništavanje graničnih znakova, tabli upozorenja i obavještenja, reklamnih panoa, mobilijara, turističke signalizacije, upotreba fungicida, herbicida, insekticida i drugih hemijskih sredstava, uznemiravanje i ubijanje ptica, sakupljanje ptičijih jaja i gnijezda, uznemiravanje, hvatanje i lov svih vrsta faune (osim u naučne svrhe uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda i Upravljača)

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE

  ODLUKA O PROGLAŠENJU PARK-ŠUME SLATINA