Spomenik prirode Jama „Ledаna“

  SpomenikPrirodeJamaLedena

  Image 1 of 2

  Površina

  282.600 m2

  Upravljač

  Općina Ribnik

  Mjesto

  Ribnik

  Zaštićeno je područje od 2012. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Pećina je smještena u Ledanskoj uvali, u zaseoku Vučija Poljana. Jama je ispunjena masivnim atraktivnim ledenim naslagama koje sačinjavaju: ledeni stalagmiti, stalaktiti, povijeni stalaktiti i salivi. Dubina jame je 72 metra, a dužina pećinskih kanala iznosi 180 metara. Iako je temperatura iznad nule, u pećini je konstantno led. Ipak, posljednjih godina dolazi do smanjenja ledenih naslaga.

  Trenutno stanje

  U jamu se ulazi samo uz speleološku opremu, spuštanjem uz konopac.

  Dozvoljeno

  naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica i prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica, mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga da bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

  Zabranjeno

  industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području, svaki vid eksploatacije leda i ledenih naslaga, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina, deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjena površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), sječa, uništavanje i krčenje šuma, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka, stranih za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta)

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKА O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE JAMA LEDANA