Spomenik prirode Pećina „Ledenjača“

  SpomenikPrirodePecinaLedenjaca

  Image 1 of 3

  Površina

  74.000 m2

  Upravljač

  Javna ustanova Turistička organizacija Općine Foča

  Mjesto

  Foča

  Zaštićeno je područje od 2015. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Pećina „Ledenjača“ u Miljevini je značajna prvenstveno zbog arheološke vrijednosti. Prostor je nekadašnjeg boravka prahistorijskih ljudi i jedna je od pećina u RS-u kod kojih postoje prahistorijski crteži ispred ulaza. Procjenjuje se da gravirani crteži potječu iz bronzanog doba. Crteži, koji su smješteni na sjevernoj i južnoj strani ulaza, rađeni su na dva načina: graviranjem linija i punktiranjem grupa sitnih tačkica. Postoje različita tumačenja crteža − od onih da su u pitanju falusi, vrste primitivnih alatki ili krajnje pojednostavljeni ljudi.

  Trenutno stanje

  Iz pravca Foče i Miljevine postavljena je informativna tabla i biciklistički putokazi do Pećine. Pristupni put je u lošem stanju. Na ulazu je kameni zid koji sprečava ulazak stoke u Pećinu. Crteži nisu zaštićeni od vremenskih utjecaja zbog čega su na jednom dijelu i oštećeni.

  Dozvoljeno

  naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara na površinama uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite zaštićenog prirodnog dobra, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga kako bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter.

  Zabranjeno

  industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa, pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa na zaštićenom području, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka koje su strane za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA LEDENJAČA