Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“

Površina

1.609.000 m2

Upravljač

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Mjesto

Sarajevo

Zaštićeno je područje od 2017. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

„Bentbaša“ predstavlja spoj prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti. Na ovom području se nalazi 169 biljnih vrsta, visokih bioloških i ekoloških vrijednosti, a zabilježene su 134 vrste dnevnih leptira, 50 vrsta ptica, osam vrsta gmizavaca, šest vrsta riba i jedna vrsta vodozemca. Geomorfološku raznolikost dokazuje dolina Miljacke s najrazličitijim oblicima kraškog reljefa − kraški, fluviokrški, padinski, fluvijalni i fosilni-tercijarni reljef, zatim Pećina „Toplik“, stijene i plato Jekovca sa pećinom, Babin zub i strme padine tipičnog kraškog terena ispod Bijele tabije, pećina ispod Šehove korije, Orlovo krilo te ušće i dolina Mošćanice. U kulturno-historijske vrijednosti ovog zaštićenog područja spadaju Isa-begova tekija, Šehova korija s derviškim nišanima i Kozija ćuprija.

Dozvoljeno

različite aktivnosti, zavisno od zone – uklanjanje invazivnih vrsta flore i faune, upotreba edukacijskih staza, penjanje na stijene uz prethodnu saglasnost Upravljača, mogućnost naučnih istraživanja u koordinaciji sa Upravljačem, postavljanje edukativnih i interpretacijskih sadržaja u saglasnosti sa Upravljačem, trasiranje postojećih pristupnih puteva te uspostava novih markiranih staza za obilazak značajnih i interesantnih dijelova zaštićenog prostora, monitoring, razvoj ekološke poljoprivrede, uspostava funkcionalne mreže higijensko-sanitarnih čvorova, regulisanje prijema otpadnih voda iz okolnih naselja, uklanjanje otpada, uređenje uz saglasnost Upravljača – postavljanje klupa, vidikovca, korpi za odlaganje otpadaka

Zabranjeno

izgradnja novih objekata i infrastrukture (osim rekonstrukcije postojećih objekata u postojećim gabaritima koji su tokom rata porušeni i devastirani), sječa (osim sanitarne), paljenje otvorenog plamena, branje i eksploatisanje bioloških resursa, eksploatisanje mineralnih resursa, lov i ribolov, saobraćaj za sva motorna vozila, unošenje invazivnih vrsta, odlaganja svih vrsta otpada u prirodu, neovlašteni ulazak posjetilaca u zonu nukleusa (osim na za to označenim mjestima), obuka penjanja koju provode nelicencirana lica, poljoprivreda i stočarstvo, izvođenja radova u koritima vodotoka (pregrađivanje, preusmjeravanje), sve ostale aktivnosti koje mogu narušiti prirodne vrijednosti zaštićene zone

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA BENTBAŠA