Zaštićeno stanište „Gromiželj“

Površina

8.313.000 m2

Upravljač

Udruženje za zaštitu flore i faune „Gromiželj“

Mjesto

Bijeljina

Zaštićeno je područje od 2018. godine.

Kategorija

Zaštićeno stanište – IV

Specifičnosti

Zaštićeno stanište „Gromiželj“ se nalazi na području Grada Bijeljina u blizini ušća Drine u Savu. Njegove osnovne vrijednosti su: stanište rijetke i ugrožene vrste ribe mrgude, staništa ptica – eje močvarice, crne rode, crvene čaplje i male bijele čaplje te stanište ugroženih biljnih vrsta – rebratice, močvarne paprati, žutog lokvanja i reliktne vrste močvarne žare. Istraživanje područja počelo je krajem 2008. godine, a područje je bilo i pod prethodnom zaštitom u kategoriji Posebni rezervat prirode.

Trenutno stanje

Duž cijelog zaštićenog staništa je loš poljski put. Iako postoji nekoliko informativnih tabli sa obilježjima zaštićenog područja, skretanje do močvare Laketića vir je teško uočljivo. Močvara je ugrožena zbog niskog vodostaja i sve većeg zarastanja u mulj.

Dozvoljeno

upravljanje i gazdovanje šumama u skladu sa šumsko-privrednom osnovom, naučna istraživanja uz pribavljanje saglasnosti i mišljenja nadležnih institucija, prezentacija i popularizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti, obilježavanje zaštićenog područja, obilježavanje pješačkih staza, putokaza i sadržaja za odmor, minimalno uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za potrebe turizma i rekreacije bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i staništa vrsta, primjena mjera njege u gazdovanju šumama, kontrolisano sakupljanje gljiva i biljaka, inventarizacija flore, faune i ostalih prirodnih resursa, organizovano i individualno posjećivanje i rekreacija, tradicionalno korištenje prostora lokalnom stanovništvu

Zabranjeno

sve vrste radova i aktivnosti na Laketića viru bez saglasnosti i mišljenja nadležnih institucija, unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva, lov divljači, izlov ribe, nekontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova, primjena hemijskih sredstava i materija koje mogu prouzrokovati zagađenje zemljišta i vode, eksploatisanje mineralnih sirovina, deponovanje otpada, upotreba zaštitnih bioloških sredstava (osim u slučaju suzbijanja karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama), promjena namjene zemljišta i promjena vodnog režima, paljenje vatre, obavljanje drugih radnji kojima se uništava priroda i ugrožavaju staništa

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG STANIŠTA GROMIŽELJ