Zaštićeno stanište „Tišina“

Površina

1.964.900 m2

Upravljač

Općina Šamac

Mjesto

Šamac

Zaštićeno je područje od 2019. godine.

Kategorija

Zaštićeno stanište – IV

Specifičnosti

Osnovne vrijednosti barsko-močvarnog kompleksa „Tišina“ su močvare i bare Mala tišina, Velika tišina, bara Odmut i povremeni vodotok Žandrak. Ovaj kompleks danas predstavlja jednu od malobrojnih kontinentalnih prirodnih bara i močvara u plavnom području rijeke Save koja je značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, ali i važno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta od kojih se mnoge nalaze u dodacima EU-ove Direktive o staništima i Direktive o pticama.

Trenutno stanje

Uz makadamski put ne postoje jasni putokazi do močvare. Informativna tabla sa karakteristikama zaštićenog područja postavljena je uz močvaru. U saradnji sa Općinom Šamac o močvari brinu i ribolovci koji na visokim ljetnim temperaturama uz pomoć pumpi ubacuju vodu, sprečavajući tako pomor ribe.

Dozvoljeno

naučna istraživanja uz pribavljenu saglasnost Upravljača i stručnog mišljenja Zavoda, obrazovni rad, prezentacija i popularizacija prirodnih i kulturnih vrijednosti, obilježavanje zaštićenog područja, obilježavanje pješačkih staza, putokaza i sadržaja za odmor, minimalno uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za potrebe turizma i rekreacije bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i staništa vrsta, primjena mjera njege u gazdovanju šumama, kontrolisano sakupljanje gljiva i zeljastih biljaka, sprovođenje aktivnosti s ciljem revitalizacije i restauracije staništa, praćenje stanja zaštićenog područja prikupljanjem, obrađivanjem i objedinjavanjem podataka o stanju prirode, sprovođenje vaspitno-obrazovnih i rekreativnih aktivnosti, inventarizacija flore, faune i ostalih prirodnih resursa, organizovano i individualno posjećivanje i rekreacija

Zabranjeno

mijenjanje namjene površina (osim s ciljem zaštite i razvoja zaštićenog područja), izgradnja novih puteva, uklanjanje travnatog pokrivača sa površinskim slojem, izgradnja objekata i infrastrukture, privredni ribolov i izlovljavanje strogo zaštićenih vrsta, upotreba svih nedozvoljenih sredstava za lov ribe, izgradnja ribnjaka, upotreba sredstava za zaštitu bilja, uništavanje, kidanje ili na drugi način pustošenje divlje flore te uništavanje i razaranje njenih staništa, uznemiravanje, zlostavljanje, ozljeđivanje i uništavanje divlje faune i razaranje njenih staništa, paljenje vegetacije, pošumljavanje vlažnih livada, bara i pašnjaka (osim revitalizacije staništa), sječa autohtonih vrsta drveća, uznemiravanje riba u vrijeme mrijesta, postavljanje kaveznih sistema ili drugih objekata za uzgoj riba, korištenje ribolovne vode, korita i obale kao saobraćajnice za prevoz građe i kretanje mehanizacije

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENO STANIŠTE “TIŠINA”

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.