[:hr]SELDI izvještaj: Stanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi

Korupcija je jedan od vodećih problema u Jugoistočnoj Evropi

Korupcija je jedan od vodećih problema u Jugoistočnoj Evropi, zbog njenog štetnog uticaja na socijalni i ekonomski razvoj, posebno u vremenima ekonomske krize. U isto vrijeme, kapaciteti organizacija civilnog društva da vrše monitoring ovog fenomena, da predlažu i provode promjene u politikama i praksama – ostaje veoma nizak.

U cilju adresiranja ovog problema, okupilo se 17 organizacija sa sjedištem u Jugoistočnoj i u novembru 2012. formiralo koaliciju SELDI (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity) sa ciljem da doprinese dinamici civilnog društva u ovom regionu. Cilj koalicije je da razvija kapacitete civilnog društva u cilju unapređenja participacije u javnoj debati, te uticaju na politike i procese donošenja odluka u sektoru antikorupcije i dobrog upravljanja. Centar za istraživačko novinarstvo je dio ove koalicije.

U izvještaju SELDI-ija o stanju korupcije u Jugoistočnoj Evropi analizira javne politike, prakse i institucije, te zakonske okvire za borbu protiv korupcije. Također, izvještaj obuhvata i analizu dostignuća nevladinog sektora u borbi protiv korupcije kao i preporuke za učinkovitiji rad na tom polju.

SELDI Izvještaj

Readers’ support helps CIN reveal corruption and organized crime.
Your donation supports investigative journalism as a public good.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

RELATED STORIES

SUISSE SECRETS

#investigatedbyCIN