Močvarni kompleks „Bardača“

Površina

38.000.000 m2

Upravljač

Nema upravljača

Mjesto

Srbac i Gradiška

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1969. godine, a kasnije Ramsarskom konvencijom 2007. godine.

Kategorija

Ramsarsko područje

Specifičnosti

Močvara Bardača i arheološki lokalitet „Donja Dolina“ nalaze se na sjeveroistoku Lijevča polja, između Save na sjeveru i Vrbasa na istoku. Područje predviđeno za zaštitu većim dijelom pripada teritoriji općine Srbac, a manjim dijelom općini Gradiška.

Na „Bardači“ je ranijim istra

živanjima zabilježeno prisustvo oko 200 vrsta ptica. Konstatovane su i značajne grupe beskičmenjaka, vodozemaca, riba, gmizavaca i sisara. Arheološkim istraživanjem „Donje Doline“ registrovano je 27 prahistorijskih, četiri antička i 14 srednjovjekovnih lokaliteta. „Bardača“ je u februaru 2007. godine Ramsarskom konvencijom proglašena močvarnim područjem od svjetskog značaja i nalazi se na listi Important Bird Areas (IBA) područja.

Danas je na „Bardači“ ostalo samo jedno jezero od ukupno 11. Ostala jezera su isušena i pretvorena u poljoprivredno zemljište za uzgoj kukuruza i pšenice pa su se samim tim desile i značajne promjene u vezi sa biljnim i životinjskim svijetom. Može se vidjeti tek poneka ptica oko jedinog jezera koje je ostalo neisušeno. Nisu rađe

na nova istraživanja o trenutnom stanju na „Bardači“ pa se ne zna precizan broj preostalih biljnih i životinjskih vrsta.

Trenutno stanje

Do „Bardače“ vodi kombinacija asfaltnog i makadamskog puta sa jasnim putokazima.

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE