Nacionalni park „Drina“

Površina

63.153.200 m2

Upravljač

Javna ustanova Nacionalni park „Drina“

Mjesto

Srebrenica

Zaštićeno je područje od 2017. godine.

Kategorija

Nacionalni park – II

Specifičnosti

Najmlađi je nacionalni park u državi, proglašen 2017. godine. Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka „Drina“ su staništa endemskih i rijetkih biljnih vrsta, prije svega pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Pukotine krečnjačkih stijena u kanjonu rijeke Drine predstavljaju staništa u kojima je prisutan najveći broj vrsta endemičnog i reliktnog karaktera. U Nacionalnom parku ima 635 biljnih vrsta, mnoge od njih su zaštićene i nalaze se na crvenoj listi. Životinjski svijet čini 85 vrsta, a najznačajniji je pančićev skakavac. Postoji dosta ptičijih vrsta koje žive u Nacionalnom parku i skoro svaka je zaštićena. Među najznačajnijim sisarima koji su pod zaštitom su: mrki medvjed, divokoza, ris, vuk, srna, divlja svinja i jazavac.

Trenutno stanje

U I zoni zaštite na obali jezera Perućac prisutna je divlja gradnja. Nacionalni park „Drina“ je od Ministarstva poljoprivrede dobio dozvolu za uzgoj i prodaju sjemena pančićeve omorike. Uređena je i planinarska staza u dužini od 15 kilometara.

Dozvoljeno

različite aktivnosti u zonama zaštite: kontrolisanje, praćenje i upravljanje populacijama biljnih i životinjskih vrsta, naučna istraživanja uz pribavljenu saglasnosti nadležnih institucija, obilježavanje granica i postavljanje tabli te poduzimanje mjera i aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unapređenje postojećeg stanja ekosistema, uređivanje poljoprivrednih površina i uređenje pristupnih puteva do tih površina radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za potrebe turizma i rekreacije, bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i staništa vrsta, kontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova, obnavljanje i održavanje šumske putne mreže, praćenje stanja zaštićenog područja prikupljanjem, obrađivanjem i objedinjavanjem podataka o stanju prirode, rekreacija i tradicionalno korištenje prostora lokalnog stanovništva (stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i drugo), održivo korištenje, razvoj i unapređenje seoskih domaćinstava

Zabranjeno

sječa ili uništavanje drveća, žbunja i ostale vegetacije, lov divljači (osim sanitarnog i uzgojnog odstrela), nekontrolisan ulazak, korištenje i uništavanje jedinki biljaka, gljiva i njihovih razvojnih oblika branjem, sakupljanjem, sječom ili iskopavanjem i čupanjem iz korijena, unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva, gradnja objekata i infrastrukture, izvođenje drugih radova kojima se zagađuje zemljište ili vazduh i pogoršava kvalitet vode, deponovanje otpada, upotreba zaštitnih bioloških sredstava (osim u slučaju suzbijanja karantinskih ili regulisanih nekarantinskih štetnih organizama u skladu sa posebnim propisom), gradnja puteva, eksploatacija mineralnih sirovina, promjena namjene zemljišta, promjena vodnog režima, paljenje vatre

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ZAKON O NACIONALNOM PARKU DRINA

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.