Park prirode “Orjen”

  SpomenikPrirodeOrjen

  Image 1 of 4

  Površina:

  167.508.300 m2

  Upravljač:

  Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske”, Centar za gazdovanje kršem iz Trebinja

  Mjesto:

  Trebinje

  Zaštićeno je područje od 2020. godine.

  Kategorija:

  Zaštićeni pejzaž: park prirode – V

  Specifičnosti:

  Posebnu vrijednost čine endemo-reliktne šume munike i ilirske bukove šume. Registrovano je prisustvo brojnih vrsta ptica, autohtonih i alohtonih vrsta ihtiofaune, vodozemaca, gmizavaca i sisara.

  Dozvoljeno

  kontrolisanje, praćenje i evidentiranje populacije gljiva, biljnih i životinjskih vrsta, obilježavanje granica i postavljanje table, naučna istraživanja i realizacija projekata uz prethodnu saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

  Zabranjeno

  nekontrolisan ulazak, sječa ili uništavanje drveća, žbunja i ostale vegetacije, korištenje i uništavanje gljiva, uznemiravanje i lov svih vrsta divljih životinja, trovanje divljih životinja, ispaša stoke, eksploatacija zemlje i minerala, unošenje invazivnih i alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva, deponovanje otpada, zagađivanje staništa

  Vezani dokumenti:

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE