Park prirode „Una“

Površina

27.726.000 m2

Upravljač

Općina Novi Grad

Mjesto

Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica

Zaštićeno je područje od 2019. godine.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Zaštićeno područje zahvata donji tok rijeke Une. Osnovne karakteristike pejzažnog područja čine: čista i smaragdna rijeka Una, niz hidroloških, geomorfoloških i drugih fenomena među kojima se ističu mnogi sedreni oblici, brzaci, vodopadi, ade i riječna jezera, kao i obalna vegetacija koja prati rijeku duž cijelog njenog toka. Una je svojim procesom stvaranja sedre i sedrenih fenomena unikatna prirodna pojava i u periodu niskog vodostaja sedrene formacije posebno dolaze do izražaja i tada postaju „pristanište“ velikom broju ptica.

Dozvoljeno

upravljanje i gazdovanje šumama u skladu sa šumsko-privrednom osnovom, korištenje divljači u skladu sa lovnim osnovama, prezentacija i popularizacija prirodnih vrijednosti, obilježavanje zaštićenog dobra, obnavljanje, održavanje i gradnja puteva u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, naučna istraživanja, obilježavanje pješačkih staza, putokaza i sadržaja za odmor, uređenje i infrastrukturno opremanje prostora za potrebe turizma i rekreacije bez negativnih utjecaja na prirodne vrijednosti i staništa vrsta, kontrolisano sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, šumskih i drugih plodova u skladu sa propisima

Zabranjeno

izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina, uništavanje i nekontrolisano sakupljanje divljih vrsta biljaka i životinja – izdvojenih kao prirodne rijetkosti, krčenje šuma i obavljanje drugih radova na mjestima i na način koji može izazvati procese jake i ekstenzivne vodene erozije i nepovoljne promjene predjela, odlaganje i bacanje otpada, nekontrolisano paljenje vegetacije, rukovanje otrovnim hemijskim i naftnim derivatima te drugim opasnim materijama koje mogu prouzrokovati zagađivanje, sječa zdravih i vitalnih stabala

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE UNA