Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

Površina

273.817 m2

Upravljač

Institut za genetičke resurse

Mjesto

Banja Luka

Zaštićeno je područje od 2016. godine.

Kategorija

Zaštićeno područje sa održivim korištenjem prirodnih resursa – VI

Specifičnosti

Kompleks „Univerzitetski grad“ predstavlja najznačajniji parkovski prostor u Banjoj Luci. Nalazi se na području Mjesne zajednice Borik. Kao najznačajnija vrijednost izdvaja se drvored 99 stabala platana, dužine 270 metara. Kao spomenici prirode unutar zaštićenog područja izdvojeni su: četiri žuta bora, dva poljska jasena, grupa stabala močvarnog taksodijuma, papirasta breza, japanska sofora, hrast lužnjak, himalajski borovac, nutkanski pačempres i stablo trešnje. Istraživanjem je zabilježeno 55 vrsta ptica. Unutar zaštićenog područja postoje i dva objekta koji posjeduju kulturno-historijske vrijednosti. To su zgrada Rektorata i zgrada „Tereza“, obje iz austrougarskog perioda.

Trenutno stanje

Lociran je u gradu sa dobrim pristupnim putem.

Dozvoljeno

sadnja stabala, grmlja i cvjetnih kultura, obnova travnjaka (prema projektu hortikulturnog uređenja), sanacija stabala, njega i zaštita stabala, grmlja, cvjetnih kultura i travnjaka od bolesti i štetočina, uklanjanje objekata i sadržaja koji su u neskladu sa okolinom, izgradnja i rekonstrukcija objekata i sadržaja koji su u skladu sa ciljevima zaštite

Zabranjeno

oštećivanje cvjetnjaka i travnjaka, promjena namjene površina (osim za potrebe uređenja parkovskog dijela Kompleksa), uklanjanje i sadnja dendroflore (osim na osnovu projekta hortikulturnog uređenja i uslova Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa), ugrožavanje i ozljeđivanje ptica, izgradnja objekata koji nisu planirani sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja, bacanje i deponovanje smeća, bacanje čvrstog otpada u Vrbas, oštećivanje, ugrožavanje i uništavanje parkovskog mobilijara i drugih strukturnih dijelova (ograde, kapije, stubovi, rasvjeta i drugo), izvođenje zemljanih i građevinskih radova (osim u funkciji zaštite i sprovođenja projekta sa ciljem obnove i unapređenja parkovskog dijela Kompleksa)

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PARKOVSKE ARHITEKTURE UNIVERZITETSKI GRAD