Spomenik prirode „Girska pećina“

Površina

253.700 m2

Upravljač

Općina Sokolac

Mjesto

Sokolac

Zaštićeno je područje od 2015. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

„Girska pećina“ je smještena na sjeveroistočnim padinama planine Ozren. Predstavlja hidrološki aktivnu pećinu izvorskog tipa sa prostranim glavnim kanalom i tri sporedna kanala dužine 1.300 metara. Osnovna vrijednost Pećine je u bogatom pećinskom nakitu koji je ostao očuvan u izvornom obliku. Kanal je ispunjen i: salivima, koraljnim nakitom, stalaktitima i draperjem. Sporedni kanali su također bogati pećinskim nakitom koji je na pojedinim mjestima toliko razvijen da pregrađuje kanale.

Trenutno stanje

Do Pećine vodi kombinacija asfaltnog i makadamskog puta i nema informativne table sa obilježjima zaštićenog područja.

Dozvoljeno

poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, rekultivacija prostora po prestanku korištenja, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica i prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom Spomenika prirode, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga kako bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina, deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka koje su strane za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE GIRSKA PEĆINA