Spomenik prirode Pećina „Đatlo“

  SpomenikPrirodePecinaDjatlo

  Image 1 of 2

  Površina

  434.200 m2

  Upravljač

  Općina Bileća, Općina Gacko

  Mjesto

  Bileća i Gacko

  Zaštićeno je područje od 2013. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Pećina „Đatlo“ je podzemni objekat sa razgranatim kanalima, razvijenim u tri nivoa. Kanali su fosilni ostaci nekadašnjeg vodenog toka. Nalazi se na Koritskoj visoravni, 17 km od Gacka. Ukupna dužina pećinskih kanala iznosi 1.970 metara. „Đatlo“ karakteriše veliki broj atraktivnih bigrenih kada. Interesantni su i akumulativni oblici u kanalu isušene podzemne rijeke koji je najduži kanal cijelog sistema. Riječ je o brojnim nakupinama kalcitnih iglica i krupnih grozdova minerala kalcita.

  Trenutno stanje

  Ulaz u pećinu pripada općini Bileća, dok je veći dio pećine u općini Gacko. Od stavljanja pećine pod zaštitu 2013. godine općine nisu poduzele konkretne korake za njenu dalju zaštitu i promociju.

  Dozvoljeno

  naučno istraživanje, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova koji su u funkciji prezentacije i zaštite zaštićenog prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica i prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom spomenika prirode, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica uz mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga kako bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, uz upotrebu odgovarajućih svjetlosnih tijela javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

  Zabranjeno

  industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području (osim ako se radi o strateškim sirovinama), primarna prerada i pretkoncentracija sirovina, deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, uzimanje fosilnih materijala sa geoloških profila, uništavanje šumskih kompleksa i njihovo usitnjavanje, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka koje su strane za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta), sakupljanje, korištenje i uništavanje svih zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA ĐATLO