Spomenik prirode „Vjetrenica“

  SpomenikPrirodeVjetrenice

  Image 1 of 5

  Površina

  47.586.300 m2

  Upravljač

  Javno preduzeće „Vjetrenica“

  Mjesto

  Ravno

  Zaštićeno je područje od 1952. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  „Vjetrenica“ je nastala utjecajem vodenih tokova različitih smjerova, ali i svih drugih procesa koji utječu na razvoj speleoloških objekata, a najvažniji od njih su korozija, erozija i urušavanje. Obilježje „Vjetrenice“ je pojava snažnog vjetra na ulazu. Zapravo, radi se o strujanju zraka kojim se nastoje izjednačiti stalna unutrašnja i promjenjiva vanjska temperatura zraka. U „Vjetrenici“ živi bogati spiljski svijet u kojem je zabilježeno gotovo 200 različitih životinjskih vrsta. Najnovijim istraživanjima utvrđeni su arheološki nalazi u spilji – komad keramike i koštana igla. „Vjetrenica“ je i prirodno stanište endemske vrste čovječije ribice.

  Trenutno stanje

  Uređen je pristupni put sa jasnim putokazima. Pećina je otvorena za turističke posjete. „Vjetrenica“ je na tentativnoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

  Dozvoljeno

  nadziranje područja, praćenje stanja, naučna istraživanja, ograničene posjete, unutrašnje uređenje Pećine, trasiranje planinskih staza, gradnja i postavljanje klupa, uređenje vidikovaca, postavljanje edukativnih i interpretacijskih sadržaja, individualno i grupno posjećivanje (isključivo uz stručno vođenje), u II zoni i: usmjereno utjecanje na prirodni okoliš radi tradicionalne poljoprivrede, ekološkog turizma i rekreacije ako nisu u suprotnosti sa namjenom prostora usmjerene zaštite i održivog razvoja zaštićenog krajolika, a u III zoni: košenje, sanitarna sječa, održavanje vodotoka, poljoprivredna proizvodnja i druge intervencije u svrhu poboljšanja sistema posjećivanja i turističke ponude te u svrhu podizanja komunalnog standarda

  Zabranjeno

  prema planu upravljanja zaštićenim područjem „Vjetrenica“, sve aktivnosti koje će imati negativan utjcaj na zaštićeno područje – unošenje bilo kakve hrane, pića i živih organizama u Pećinu, sve aktivnosti unutar zone stroge zaštite koje mogu utjecati na hidrološke uslove staništa i kvalitet podzemnih i nadzemnih voda, bilo kakve aktivnosti u tunelu u Čvaljini kako ne bi bili narušeni optimalni uslovi za opstanak značajne porodiljne kolonije šišmiša, otvaranje novih eksploatacijskih polja unutar granica koje obuhvataju zaštićeno područje „Vjeterenica“

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  PLAN UPRAVLJANJA ZA ZP VJETRENICA