Strogi rezervat prirode Prašuma „Janj“

Površina

2.950.000 m2

Upravljač

Šumsko gazdinstvo „Gorica“

Mjesto

Šipovo

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1954. godine, a kasnije odlukom Vlade Republike Srpske 2012. godine.

Kategorija

Strogi rezervat prirode – I a

Specifičnosti

Biološke vrijednosti Rezervata su prašume: bukve, jele, javora, brijesta i smrče. Fauna Rezervata nije dovoljno istražena, a od značajnih vrsta izdvajaju se trajno zaštićene vrste: hermelin i vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka lještarka, jastreb, soko i ris (povremeno). Lovostajem zaštićene vrste su: mrki medvjed, pijevac velikog tetrijeba, pijevac lještarke, golub grivnjaš, dok su nezaštićeni: puh, vuk, lisica, kuna zlatica i divlja svinja. Prašuma „Janj“ je od 2019. godine na privremenoj listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a.

Trenutno stanje:

Ograničene su posjete, uz preth odnu najavu Upravljaču.

Dozvoljeno

kontrolisanje i praćenje populacija biljnih i životinjskih vrsta, naučnoistraživački rad, obilježavanje granica Rezervata, postavljanje informativne table, uz mišljenje i saglasnost nadležnih institucija mogućnost realizovanja posebnih projekata i programa kojima bi bila obuhvaćena zaštićena površina Rezervata, detaljna istraživanja i kartiranja flore, faune i vegetacije kao podloge za izradu programa za sprovođenje mjera upravljanja

Zabranjeno

nekontrolisan ulazak u Rezervat, uništavanje jedinki dominantnih vrsta, korištenje drvne mase, sakupljanje i korištenje flore i faune, unošenje biljnih i životinjskih vrsta, uznemiravanje, hvatanje i lov životinja, ispaša stoke, uklanjanje i sječa starih stabala sa dupljama ili suhim granama, uznemiravanje rijetkih i ugroženih ptica na gnjezdilištima, loženje vatre, deponovanje smeća i drugog otpada, promjena namjene zemljišta, promjena vodnog režima, gradnja objekta i infrastrukture unutar i u blizini Rezervata, ulazak, obilazak, kao i sve vrste naučnih praćenja bez prethodnog obavještenja i dobijene saglasnosti

Vezani dokumenti:

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKA O ZAŠTITI STROGOG PRIRODNOG REZERVATA PRAŠUMA JANJ