Strogi rezervat prirode Prašuma „Lom“

Površina

2.978.200 m2

Upravljač

Šumsko gazdinstvo „Oštrelj−Drinić“

Mjesto

Petrovac i Istočni Drvar

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1956. godine, a kasnije dokumentom Vlade Republike Srpske 2013. godine.

Kategorija

Strogi rezervat prirode – I a

Specifičnosti

Biološka vrijednost Rezervata je zajednica bukve i jele sa smrčom – 82% površine, dok ostatak čini zajednica subalpske bukove šume. Prirodni uslovi pogoduju svim vrstama sisara i ptica. Fauna Rezervata nije dovoljno istražena, a od značajnijih vrsta izdvajaju se: trajno zaštićene vrste – hermelin, vjeverica, ris (povremeno), koka velikog tetrijeba, koka lještarke, jastreb, soko; lovostajem zaštićene vrste – mrki medvjed, srna, zec, pijevac velikog tetrijeba, pijevac lještarke, golub grivnjaš, a nezaštićeni su: puh, vuk, lisica, kuna zlatica i divlja svinja (povremeno).

Trenutno stanje

Turistički je atraktivna, ali je prevashodno namijenjena za naučna istraživanja. U ovoj prašumi se nalazi najšira jela u BiH – prečnika 1,75 metara. Ovo stablo je u zimu 2019. godine palo. Također, ovdje je evidentirana i najviša jela u zemlji – visine 55 metara.

Dozvoljeno

kontrolisanje i praćenje populacija biljnih i životinjskih vrsta, naročito prirodnih rijetkosti, naučnoistraživački rad, obilježavanje granica Rezervata, postavljanje table, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih institucija mogućnost realizacije projekata i programa kojima je obuhvaćena zaštićena površina Rezervata, detaljna istraživanja i kartiranja flore, faune i vegetacije kao podloge za izradu programa za sprovođenje mjera upravljanja kojima bi se ustanovio sistem praćenja stanja i utvrđivanje načina prezentacije i maksimalnog broja prisutnih posjetilaca tokom prezentacije strogog prirodnog rezervata

Zabranjeno

nekontrolisani ulazak u Rezervat, uništavanje jedinki dominantnih vrsta – branjem, sakupljanjem, sječom ili čupanjem iz korijena te uništavanjem staništa edifikatorskih vrsta, korištenje drvne mase, unošenje biljnih i životinjskih vrsta, uznemiravanje, hvatanje i lov svih vrsta faune, lov i odstrel ptica, ispaša stoke, uklanjanje i sječa starih stabala sa dupljama ili suhim granama, uznemiravanje rijetkih i ugroženih ptica na gnjezdilištima, deponovanje smeća i drugog otpada, promjena namjene zemljišta, promjena vodnog režima, gradnja objekata i infrastrukture unutar i u blizini Rezervata te ulazak, obilazak i sve vrste naučnih praćenja bez prethodnog obavještenja i dobijene saglasnosti

Vezani dokumenti:

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKU O ZAŠTITI STROGOG PRIRODNOG REZERVATA PRAŠUMA LOM