Zaštićeni pejzaž „Bijambare“

Površina

4.970.000 m2

Upravljač

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Mjesto

Sarajevo

Zaštićeno je područje od 2003. godine, a 2010. je donesen novi zakon o proglašenju ovog zaštićenog područja koji je trenutno na snazi.

Kategorija

Zaštićeni pejzaži – V

Specifičnosti

Područje „Bijambara“ je smješteno na Nišićkoj visoravni. U okviru granica Zaštićenog pejzaža utvrđuju se tri zaštićene zone. Prva obuhvata „Bijambarske pećine“ i njihovu okolnu površinu od 137 hektara i predstavlja prostor najviših vrijednosti koje moraju ostati u potpunosti očuvane.

Ovo područje karakteriše biljna i hidrološka raznolikost: ponori Bjelila, ponor potoka Brodić, vrelo Banjevac, vrelo Studenac i vrelo Junakovac.

Trenutno stanje

Dobar je pristupni put sa jasnim putokazima i informativnim tablama o zaštićenom području. Do same pećine se dolazi vozićima koji kreću od ulazne rampe. Ulaz se naplaćuje.

Dozvoljeno

odstranjivanje bolesnih stabala u cilju konzervacije zdravstvenog stanja sastojina, košenje, oplemenjivanje – ekološka restauracija postojećih vodotoka, duhovna rekreacija, unapređenje infrastrukture (staze, klupe) za duhovnu rekreaciju, saobraćaj posebnim vozilima (uz odobrenje), razvoj centralizovanog upravljanja otpadom, postavljanje informativnih sadržaja, instaliranje vodenica kao izraza tradicionalnih vrijednosti, izmjena namjene postojećeg planinarskog doma u objekat za potrebe upravljanja zaštićenim područjem, sanitarna sječa, izgradnja turističke infrastrukture

Zabranjeno

narušavanje ambijentalnih vrijednosti, sječa šume, eksploatisanje mineralnih sirovina, iskorištavanje fosilnih resursa, lov i ribolov, sakupljanje ljekovitih i jestivih biljaka, šumskih plodova i gljiva, prikupljanje primjeraka divlje flore i faune, namjerno unošenje invazivnih vrsta, izgradnja u zonama postojećih vrela i slivnom području, isušivanje visokih i niskih tresetišta, mijenjanje mreže vodotoka, saobraćaj motornim vozilima (osim interventnih vozila i vozila sa posebnim odobrenjem), upotreba otvorenog plamena, odlaganje čvrstog otpada, zahvati kojima bi se mijenjao vodni režim, sve ostale aktivnosti koje mogu remetiti precizirane mjere zaštite po zaštićenim zonama

 

Vezani dokument

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PEJZAŽA BIJAMBARE