Spomenik prirode „Vaganska pećina“

Površina

120.000 m2

Upravljač

Općina Šipovo

Mjesto

Šipovo

Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1970. godine, a kasnije odlukom Vlade Republike Srpske iz 2013. godine.

Kategorija

Spomenik prirode – III

Specifičnosti

Pećina je bogata atraktivnim pećinskim nakitom koji čine masivni oblici pećinskih stubova, stalagmiti, stalaktiti i raznobojni salivi koji najvećim dijelom ispunjavaju sve dvorane i kanale pećine. Stanište je nekoliko vrsta slijepih miševa. „Vaganska pećina“ je imala status zaštite već od 1970. godine kada ju je tada nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine stavio pod zaštitu kao geomorfološku rijetkost.

Trenutno stanje

Nekoliko puta je razvaljivana kapija na ulazu u Pećinu. Iako je struja dovedena do Pećine, ona nikada nije osvijetljena. Smeće je oko ulaza i u pećini.

Dozvoljeno

naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica, prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom spomenika prirode, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica, mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga da bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

Zabranjeno

industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području, svaki vid eksploatacije leda i ledenih naslaga, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa na zaštićenom području, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), sječa, uništavanje i krčenje šuma, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka stranih za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta)

Vezani dokumenti

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
ODLUKU O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE VAGANSKA PEĆINA