Budžetska rezerva za redovne izdatke

Revizori su utvrdili da su institucije BiH netransparentno i nenamjenski trošili budžetske rezerve tokom 2012. i 2013. godine.

Institucije Bosne i Hercegovine tokom 2012. i 2013. godine veći dio sredstava iz budžetske rezerve nisu koristile za finansiranje hitnih i nepredviđenih situacija, kako je zakonski predviđeno. Preko 7.5 miliona KM, od ukupnih 10 miliona KM, utrošeno je na tekuće troškove institucija, među kojima su i plate i naknade uposlenih.

„Umjesto da se finansiraju i umanje posljedice elementarnih nepogoda ili finansiraju oblasti od javnog interesa, finansirano je tekuće poslovanje institucija BiH. (…) Korištenje sredstava tekuće  rezerve za finansiranje tekućih aktivnosti sve više postaje praksa institucija BiH“, navodi se u izvještaju o reviziji raspodjele i korištenja sredstava tekuće rezerve.

Budžetska rezerva podrazumijeva novčana sredstva koja se u državnom budžetu izdvajaju za hitne i neplanirane situacije, troškove međunarodnih sporova, finansiranje novih institucija i grantove neprofitnim organizacijama. Vijeće ministara BiH odlučuje o upotrebi rezerve, s tim da predsjedavajući i njegova dva zamjenika imaju pravo da četiri posto rezerve potroše „interventno“, bez javnog konkursa i pravdanja utroška.

Tokom 2012. i 2013. godine iz tekuće rezerve utrošeno je više od 10 miliona KM budžetskih sredstava. Više od 7,5 miliona KM potrošeno je za finansiranje tekućih aktivnosti u institucijama BiH, dok je za izdatke helikoptera za gašenje požara u 2012. godini potrošeno 150.000 KM.

Osim finansiranja institucija, revizori zaključuju da se bez ikakvih kriterija iz rezervi pomažu različita udruženja građana, sportski klubovi, vjerske i humanitarne organizacije, pojedinci, mediji, te institucije nižih nivoa vlasti. Za njih je u dvije godine izdvojeno preko dva miliona KM, od čega je preko 700.000 KM za budžetske korisnike nižeg nivoa vlasti, a skoro 570.000 KM za vjerske i humanitarne organizacije.

Svojim odlukama Vijeće ministara BiH je utvrđivalo kome se sredstva dodjeljuju, u kojem iznosu, ali vrlo često ne navodeći u koju svrhu se sredstva mogu koristiti. Iz kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara i njegovih zamjenika je revizorima rečeno da je raspodjela ovih sredstava njihovo diskreciono pravo.

Revizori su se u izvještaju, između ostalog, pozivali i na pisanje Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) o trošenju budžetskih rezervi. CIN je krajem 2013. godine objavio bazu podataka o trošenju tekuće budžetske rezerve na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Istraživanje CIN-a je pokazalo da je nešto više od pola miliona maraka namijenjenih za hitne i neplanirane situacije rukovodstvo Vijeća ministara BiH od 2010. do 2013. godine podijelilo pojedincima, među kojima su stranačke kolege, rođaci i komšije.

Revizori su posebno istakli nedostatak kontrole i izvještavanja o korištenju tekuće rezerve, kako institucija tako i pojedinaca koji su dobijali novac iz budžeta.

„Izostanak nadzora i kontrole, kao i loše ili nepostojeće  izvještavanje o efektima  dodijeljenih sredstava  stvorili su  preduslove  za  netransparentno  i  nenamjensko  trošenje sredstava tekuće rezerve“, piše u izvještaju.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE OBJAVE

RVI_protesti
„Državna tajna“ o vojnim invalidima

U registru boraca Federacije Bosne i Hercegovine skrivaju se ratni vojni invalidi koji primaju naknade na osnovu sumnjivih dijagnoza. Uprkos reviziji nisu otkriveni jer ih ljekarske komisije nisu slale na nove preglede kako bi utvrdile njihovo stvarno zdravstveno stanje.

Budžetska rezerva za borbu protiv coronavirusa

Pojedine vlade u BiH su već iskoristile novac predviđen za finansiranje hitnih i neplaniranih troškova u borbi protiv coronavirusa. Prošle godine su ga dijelile: udruženjima, sportskim klubovima, plaćale obilježavanje manifestacija i nastupe pjevača.

CIN organizovao okrugli sto o potrošnji budžetskih rezervi

Učesnicima okruglog stola je predstavljena baza podataka o potrošnji budžetskih rezervi u proteklih pet i po godina. Zaključeno je da novac nije isplaćivan transparentno i da su pravila podjele i mehanizmi kontrole trošenja novca neefikasni. Predstavnici vlasti, političkih stranaka, organizacija civilnog društva i revizori su razgovarali o načinima unapređenja ove oblasti.

Vlastodršci bez kontrole troše milione maraka

Vlade, premijeri, ministri i predsjednici su za pet i po godina podijelili skoro 184 miliona iz budžetskih rezervi. Novcem građana plaćali su stranačke događaje i podržavali udruženja kojima rukovode njihove stranačke kolege.

SUISSE SECRETS

#istrazioCIN