Search
Close this search box.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

CIN i partneri pozivaju organizacije civilnog društva da dostave prijedloge za projekte o suzbijanju govora mržnje.
Reporting Diversity Network 2.0

Centar za istraživačko novinarstvo zajedno sa partnerima iz Mreže za izvještavanje o različitosti Reporting Diversity Network 2.0 objavljuje Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga o suzbijanju govora mržnje i boljoj prezentaciji različitosti.

Javni poziv je otvoren u sklopu projekta Reporting Diversity Network 2.0 koji ima za cilj da efikasno utječe na medijsku prezentaciju etničke pripadnosti, religije i rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Reporting Diversity Network 2.0 teži da aktivira ulogu civilnog društva u suprotstavljanju narativima koji dovode do podjela i njihovoj zamjeni prijeko potrebnim pozitivnim diskursom koji doprinosi vrijednostima dobrosusjedskih odnosa i poštivanju društvene raznolikosti.

Glavna namjera poziva je povećanje efikasnosti organizacija civilnog društva koje sarađuju sa medijima kako bi se smanjilo širenje stereotipa i negativnog prikaza drugih i drugačijih.

Specifični ciljevi poziva su:
– ojačati poziciju lokalnih organizacija civilnog društva u zaštiti prava svojih korisnika u medijima
– pružiti priliku lokalnim organizacijama civilnog društva da utječu na javno mnijenje
– povećati broj i kvalitet poruka koje se prenose publici
– poboljšati vidljivost i medijsko prisustvo tema koje se odnose na pitanja prava žena i prava manjinskih grupa
– podići svijest i doprinijeti pozitivnoj percepciji drugih, toleranciji i inkluziji u regionu

Vrste aktivnosti koje su prihvatljive za finansiranje (lista aktivnosti može uključivati i druge projektne aktivnosti sve dok doprinose gore navedenim ciljevima):
a) kampanje zagovaranja i podizanja svijesti
b) proizvodnja medijskog sadržaja
c) kreiranje kampanja za suzbijanje narativa mržnje u javnom prostoru
d) izrada posebnih internetskih stranica i portala koji omogućavaju građanima/kama da daju svoj doprinos te pristupe informacijama i javnim debatama
e) konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim zainteresovanim stranama
f) uspostavljanje političkog dijaloga sa zainteresovanim stranama (npr. političkim strankama, lokalnim zvaničnicima, ekspertima iz lokalne zajednice, predstavnicima medija)

Sve projektne aktivnosti moraju biti realizovane na području Bosne i Hercegovine.
Predviđeno vrijeme za realizaciju projekta je maksimalno 6 (šest) mjeseci.

Ukupan budžet programa je 27.500 eura. Kako je predviđeno programom, Centar za istraživačko novinarstvo će podržati 5 (pet) projekata, dok će iznos pojedinačnih grantova iznositi od 3.000 do 8.000 eura.

Organizacije civilnog društva koje apliciraju na ovaj poziv moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
• da su registrovane u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i da su izmirile sve zakonske obaveze
• da imaju iskustva u oblasti zastupanja različitosti i/ili govora mržnje
• da budu direktno odgovorne za pripremu projekta i upravljanje projektom
• da bankovni račun organizacije nije blokiran
• da nisu korisnici sredstava Evropske komisije Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019, budžetske linije: BGUE-B2018-22.020401 i BGUE-B2019-22.020401
• organizacije mogu dostaviti samo jedan projektni prijedlog u sklopu ovog programa kao aplikant ili kao partner

Na Javni poziv se mogu prijaviti različite vrsta organizacija civilnog društva: grassroot organizacije, članice mreža organizacija koje djeluju na nacionalnom ili regionalnom nivou te mediji osnovani kao organizacije civilnog društva.
Partnerstvo sa lokalnim medijima će se smatrati kao prednost i donosi dodatne bodove tokom procesa ocjenjivanja projekata.

Jednodnevni trening koji se odnosi na pravila i procedure za implementaciju EU grantova će biti organizovan za odabrane korisnike grant sredstava. Treningom će biti obuhvaćene teme kao što su: projekt-menadžment, smjernice za vidljivost, finansijsko izvještavanje itd.

Za odabrane organizacije civilnog društva će biti obezbijeđena mentorska podrška kao pomoć u realizaciji kreativnih medijskih kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti kao i upravljanja projektnim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da popune prijavni obrazac i budžet na ovom linku.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 21. februar 2022. godine do 17:00 sati na e-mail adresu: mirza@cin.ba.

Za sva dodatna pitanja molimo vas da nas kontaktirate najkasnije do 7. februara 2022. godine.

Kriteriji za ocjenjivanje:
1) relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Javnog poziva i relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na potrebe ciljnih grupa (30 poena)
2) efikasnost i izvodljivost aktivnosti – jasna povezanost i dosljednost između ciljeva, očekivanih rezultata, predloženih aktivnosti i strategije (20 poena)
3) finansijski i operativni kapacitet za samostalnu realizaciju predložene aktivnosti – osnovni nivo organizacijskih i upravljačkih kapaciteta (20 poena)
4) utjecaj i učešće zainteresovanih strana – projektni prijedlozi moraju biti izvodljivi, a indikatori objektivno mjerljivi (broj građana/ki koji će biti uključeni u aktivnosti) (10 poena)
5) uključenost predstavnika ranjivih grupa i poštivanje rodne ravnopravnosti – projektni prijedlog mora uzeti u obzir potrebe ranjivih grupa (5 poena)
6) održivost – projektni prijedlog jasno odražava kako će biti održiv nakon završetka realizacije aktivnosti (5 poena)
7) budžet i troškovi efikasnosti aktivnosti – racionalan odnos između procijenjenih troškova i očekivanih rezultata mora biti zadovoljavajući (10 poena)
Evaluaciona komisija će tokom procjene projektnih prijedloga obratiti pažnju na geografsku zastupljenost i tematsku različitost grantova, pri tome poštujući principe jednakih mogućnosti i inkluzivnosti.
Napomena: Centar za istraživačko novinarstvo može tražiti dopunu dokumentacije, najkasnije osam dana nakon primanja projektnog prijedloga.

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE VIJESTI

SUISSE SECRETS

#istražioCIN

Anonimna prijava

Svojim anonimnim prijavama doprinosite integritetu naše zajednice. Molimo vas da iskoristite ovu formu kako biste sigurno prijavili bilo kakvu sumnju u korupciju ili nezakonitu aktivnost koju primijetite. Vaša hrabrost ključna je za očuvanje naših vrijednosti i promicanje transparentnosti.